.

.

Olympiáda
bezpečné jízdy
KUK
Školní výlet
Olympiáda

Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace je úplnou školou s 1. - 9. postupným ročníkem a nachází se na sídlišti v Kroměříži, které zásobuje školu většinou žáků.

Jde o panelovou budovu s  pavilonem tříd, 15 odborných pracoven, pavilonem tělovýchovným  a  školní  jídelnou,  jejíž  součástí  je  moderní  sportovní  areál a arboretum.

Škola má krásné, světlé, čisté a estetické prostory. Na vzhledu školy se podílí ve velké míře  žáci a učitelé. Prostory pro výuku na I. stupni jsou většinou třídy s hracím koutkem, na   II. stupni máme kmenové třídy  a  samostatné moderně vybavené pracovny Fy, Př, CH, chem. laboratoř, učebnu PC, multifunkčně-projektovou učebnu s Hv a zázemím pro dramatickou výchovu, 2 učebny AJ, spec. učebnu, pracovnu Vv s keramickou dílnou, pracovní dílnu, cvičný byt a učebnu pro Vých. ke zdraví. Ke sportování žáci využívají 2 tělocvičny a sportovní areál s  fotbalovým hřištěm, běžeckou dráhou, dvěma tenisovými a dvěma volejbalovými kurty, kurtem na nohejbal, basketbalovými koši – vše s umělými povrchy, tenisovou stěnou, stoly na stolní tenis  a prolézačkami pro menší děti. Máme i nově vybudovanou učebnu v přírodě s arboretem.

Sportovní areál mohou ve volném čase využívat žáci i učitelé s průkazkou.

Materiální vybavení je dostatečné, moderní, ale na tvorbě mnoha pomůcek se také podílí učitelé i sami žáci.

V době volna a přestávek mohou využívat všech prostor školy, odpočinkové koutky na chodbách, učebnu PC, multifunkční učebnu – školní klub, atria, tělocvičny, vždy po dohodě s vyučujícím. Je jim k dispozici občerstvovací automat, nápoje a svačinky ve školní jídelně.

Všichni vyučující mají své kabinety, notebooky, tablety a přístup k tiskárnám. Používají kopírku a knihovnu ve sborovně, kde se schází na porady.

Pro vystoupení, výstavy prací žáků, školní jarmarky a besídky škola používá prostornou halu školy, školní jídelnu nebo prostory před budovou a v atriu.

 

Zdravé a příjemné  klima školy vytváří společně žáci, učitelé i rodiče. Snažíme se vytvořit pro všechny skupiny prostředí  otevřené, prostředí důvěry a spolupráce. Pedagogičtí pracovníci vzájemně spolupracují na školních projektech a akcích, vedou  žáky k otevřené komunikaci. Scházejí se v případě nutnosti 1x týdně na organizačních poradách nebo kolegiích, pořádají společné akce i vzdělávací semináře. Problémy žáků řeší třídní učitel (nebo na I. stupni v ranních kruzích, na II. stupni v rámci předmětu Výchova ke zdraví, který vyučuje třídní učitel), snaží se vést žáky ke spolupráci a odpovědnosti. Třídní kolektivy vyjíždí na řadu exkurzí, osobnostní kurzy vedené prožitkovou pedegogikou - OSV, pracují na projektech zaměřených na tvorbu kolektivu, týmu a respektování druhých. Rodiče mohou školu navštívit kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícím, v době konzultačních  hodin a tř. schůzek (děti mají možnost být přítomny při jednání rodiče a učitele), v týdnu otevřených dveří a v době akcí pro veřejnost (škola pořádá den otevřených dveří s dílnami pro děti i rodiče, besídky a jarmarky, zahradní slavnosti např. ke Dni matek, otců, na Velikonoce a Vánoce, vánoční třídní schůzky atd.). 

Při škole pracuje také sdružení rodičů - Zachar, škola pro život, z.s. jehož základním cílem je vytvářet na sídlištní základní škole a v jejím okolí podmínky k lepšímu vyžití dětí a k větší podpoře rozvoje jejich talentu ve všech oblastech. Na škole také pracuje žákovský parlament, který má možnost podílet se na chodu školy, vznášet  připomínky a náměty, pořádat akce (např. Světýlkový pochod, barevné dny apod.). Schází se dle potřeby s ředitelkou školy, se sdružením rodičů.

 

Na škole pracuje Školské poradenské pracoviště - speciální pedagog a školní psycholog, výchovný poradce a metodik prevence, kteří jsou k dispozici dětem i rodičům. Pochopitelná je jejich koordinace s pedagogy a velmi úzká spolupráce s ředitelkou školy.

Máme velké zkušenosti s integrací žáků s postižením i s nadanými dětmi.

 

Deset let byl na škole uplatňován moderní a  vysoce hodnocený program Obecná škola.

Od roku 2003/2004 škola vzdělává podle vlastního ŠVP ZV – „Škola pro život“  (patřili jsme mezi 16 pilotních škol pro ověřování RVP ZV a tvorbu ŠVP ZV).

Dětem naší školy navíc nabízíme celou řadu mimoškolních aktivit, kroužků - divadelní,  výtvarný a keramický, pěvecký, sportovní atd. Velmi dobrých výsledků dosahuje náš divadelní soubor KUK, který patří ke špičkovým dětským divadelním souborům našeho regionu.

Naši žáci mají možnost vybrat si z řady volitelných a nepovinných předmětů podle svého zájmu.

Velkou pozornost věnujeme integraci žáků se SVP a nadaným žákům, případně dětem se znevýhodněním.

Nadaní žáci mohou být na základě testů zařazeni do nepovinného předmětu Rozvoj nadání, kde se s nimi pracuje zcela individuálně na rozvoji logiky a jejich nadání. Jsou vysíláni na olympiády a soutěže, zapojují se do celoškolních aktivit a jejich koordinace.

Žákům se SVP se věnuje speciální pedagog, případně asistenti. Dle doporučení poradny je jim poskytována individuální péče.

Na škole pracuje  Školní družina a Školní klub, jsou to školská zařízení, která doplňují vzdělávání ve škole a poskytují i zájmové vzdělávání v době mimo vyučování.

Školní družina je zřizována pro žáky 1. až 4. ročníku. Organizuje odpočinkové činnosti, projekty, návštěvu kroužků a různé akce. Je zapojena do řady projektů a svou činností doplňuje a podporuje priority školy.

Školní klub je určen pro žáky II. stupně, případně I. stupně, kteří nenavštěvují ŠD, jeho součástí jsou kroužky, hlavně příprava na přijímací zkoušky pro žáky 9. ročníku a příprava na KET, PET a volnočasové aktivity, kde žáci mohou trávit smysluplně čas mezi výukou a využívat prostory k tomu vybavené.

 Naše škola je zapojena do několika celostátních dlouhodobých projektů.

Jsme pilotní školou udržitelného rozvoje v „Klubu ekologické výchovy“, patříme mezi 55 „Přidružených škol UNESCO“, procuje u nás „Klub mladých Debrujárů“.  Od roku 2001 jsme zapojeni do  celonárodní  sítě  „Škol  podporující  zdraví“ a všechny naše aktivity a snahy vedou ke zkvalitňování výuky a zlepšování prostředí školy. V roce 2005 jsme získali titul „Bezpečná škola“ a zapojili jsme se tak do mezinárodní sítě Bezpečných škol a stali jsme se první BŠ ve střední Evropě a ČR. Od 1. září 2020 tak může naše škola používat logo a titul British Council Addvantage Partner Institution, tedy partnerská škola Britské rady.

Výuka je doplňována řadou akcí. Zejména pořádáme osobnostní kurzy pro 6., 7. a nabídkově i 9. ročník, lyžařské výcviky, každoročně kulturně-historickou exkurzi do Prahy pro třídní kolektivy 8. ročníků, také kulturně-vzdělávací nebo sportovně zaměřené pobyty a exkurze, vícedenní výjezdní projekty atd.

Úzce spolupracujeme s obcí, jejími organizacemi a Klubem UNESCO Kroměříž. Organizujeme nebo se účastníme řady kulturních a sportovních akcí pro širokou veřejnost  (vánoční pásmo v Muzeu Kroměřížska, vystoupení divadelního souboru KUK, výstavy v Muzeu Kroměřížska, spolupracujeme se sdružením postižených spoluobčanů a domovem důchodců,  centrem pro seniory, pořádáme okresní přehlídku školních divadelních souborů „Pohádková Kroměříž“, školní reprezentační ples atd.). Dobrá je i úzká spolupráce s poradenskými zařízeními.

Scroll to top