.

.

Olympiáda
bezpečné jízdy
KUK
Školní výlet
Olympiáda
Náš ŠVP vychází z myšlenek projektu Zdravá škola,

je zaměřen na utváření osobnosti dítěte, rozvoj anglického jazyka 
a rozvoj počítačové gramotnosti.

Základní filozofií školy je vytvořit ze školy příjemné a bezpečné místo, kde učitel, žák a rodič jsou partnery, kde každé dítě má právo se vzdělávat podle svých individuálních možností a potřeb. Chceme rozvíjet tvořivost, odpovědnost, toleranci a schopnost komunikace, tak aby dítě bylo schopné ovlivňovat budoucnost a najít si své vlastní místo ve společnosti.
Toho všeho dosáhneme smysluplností učení různorodými metodami práce.


NAŠE ŠKOLNÍ PRIORITY

TOLERANCE
*Každý člověk má své místo ve společnosti

TVOŘIVOST

ODPOVĚDNOST
*Já a kolektiv
*Já a zdraví
*Já a příroda
*Já a společnost 
/na I. stupni zaměřeno hlavně na region/

KOMUNIKACE
*Respektování pravidel soužití
*Řešení problémů pomocí situací
*Možnosti sebevyjádření každého dítě
*Kultura vyjadřování

SMYSLUPLNOST UČENÍ
*Praktické využití toho, co jsem se naučil
*Důslednost, trpělivost, cílevědomost, systematičnost
*Sebehodnocení

 

 

Vzhledem k filozofii a prioritám školy se snažíme o rozvíjení schopností a utváření osobnosti dítěte, s důrazem na výuku anglického jazyka a výuku ICT. Dále se zaměřujeme na hlavní předměty ČJ, M, znalost naší historie, ekologii a zdravý životní styl. Souvisí to s projekty, do kterých je škola zapojena a díky kterým teoretické znalosti získávají praktický rozměr. Snažíme se co nejvíce o propojení učiva se životem. 

V 1. a 2. ročníku probíhá výuka v blocích a veškeré učivo jednotlivých předmětů se prolíná, tvoří probíraná témata a co nejvíce se vztahuje k praktickému životu. Ve vyšších ročnících  jsou do výuky zařazovány projekty,  při  nichž  žáci vidí  smysluplný  výsledek svého snažení a práce. Zde se potom propojí předměty, na kterých je projekt založen.

Od 3. ročníku jsou nabízeny třídy s rozšířenou výukou AJ. Zde je rozšířená hodinová dotace AJ, malé skupiny na konverzaci, AJ se může používat i v jiných předmětech, konverzaci AJ na II. stupni vyučuje rodilý mluvčí. Na výuku navazuje kroužek přípravy na KET, PET pro 8.- 9. ročník. Škola se stala partnerskou školou british council.

Od 3. ročníku si žáci běžných tříd mohou vybrat volitelné předměty.

Výuka ve volitelných předmětech je zcela založena na používání vědomostí a dovedností  při zpracovávání projektů a práci na pokusech. Zpracovávají se hlavně  projekty, do kterých je škola zapojena (ASP UNESCO, KEV,  Zdravá škola, Debrujáři...).

V rámci volitelných předmětů jsou žáci věkově integrováni (3. až 5. roč., 6. až 9. roč.).

Od 4. do 9. ročníku probíhá výuka Informatiky na dvou výkonnostních úrovních s navazujícím volitelným předmětem Počítačové praktikum, případně kroužkem Informatiky.

Průřezová témata jsou začleněna do jednotlivých předmětů.

K výuce se využívá řada různých metod, aby vzdělávání bylo pro žáky zajímavé a tvůrčí. Projektové vyučování je forma výuky, která nutí žáka přemýšlet, shromažďovat a třídit informace, zpracovat je, rozvíjí jeho tvořivost i odpovědnost, smysl pro tým a spolupráci, učí se prezentovat výsledky své práce. Žáci mohou pracovat na zadaném tématu, v kolektivech tříd nebo ve smíšených skupinách. Formou projektu může probíhat výuka v rámci jednotlivých předmětů, zařazujeme i projekty mezipředmětové a projekty celoškolní.

Možnost volby mají žáci při „Daltonské výuce“, která probíhá různou formou ve všech třídách na I. stupni. Žáci si tak volí nejen obsah výuky, ale i tempo a způsob práce, učí se vyhledávat informace. Na II. st. je možnost volby daná hlavně volitelnými předměty.

Snažíme se o individuální přístup u všech dětí.

Pro žáky se SVP dokážeme vypracovat funkční Individuální plán, na škole pracuje speciální pedagog, který se dle potřeby dětem věnuje. Máme propracovanou asistentskou péči s doučováním a přípravou žáků do školy.

Individuálně se přistupuje k žákům se zdravotním postižením, či znevýhodněním. Na škole pracují s těmito dětmi (na základě doporučení) asistenti pedagoga.

Nabízíme v prvním ročníku logopedickou třídu. Po nápravě jsou děti rozděleny do běžných tříd.

Rychleji postupujícím žákům jsou v rámci výuky nabízeny úkoly rozšiřující, většinou zaměřené na logiku, tvůrčí přístup a zajímavosti. Vyučující se jim snaží nabídnout vědomostní soutěže, připravit je na olympiády. Nadaným žákům po dohodě s rodiči může být vypracován také individuální program. Nabízíme jim nepovinný předmět Rozvoj nadání. Žáci nadaní na jazyky mohou studovat ve třídách s rozšířenou výukou AJ a mohou složit mezinárodně uznávané Cambridgeské zkoušky KET a PET, na které je připravujeme.

Díky různým metodám práce máme zastoupeny i různé způsoby hodnocení žáka.  Pro běžnou klasifikaci máme  velmi podrobně propracovaný Hodnotící řád. Většinou jsou žáci hodnoceni známkou, žáci s poruchami učení mají možnost být hodnoceni slovně. Používáme i bodové hodnocení. Učitelé kladně hodnotí vlastní iniciativy žáků, snaží se brát ohled na individuální možnosti žáka a dát dětem možnost opravit si případné nezdary. Při Daltonském vyučování sleduje každý žák svůj vlastní postup, což vede děti k  sebehodnocení. Výsledky své práce děti hodnotí a prezentují i při projektových dnech. Škola se dle potřeby účastní různých testů Kalibro, Scio, případně Cermat, a připravuje pro žáky 9. tříd sondy - přijímačky nanečisto.

 

NAPLŇOVÁNÍ  KLÍČOVÝCH  KOMPETENCÍ

 

Kompetence k učení

výstup - žák má osvojenou vlastní strategii učení

a umí se motivovat pro celoživotní učení

- základ  motivace  stojí  na  způsobu  hodnocení, který  žáka  motivuje  k  učení  se,

dává  mu možnost si opravit případné neúspěchy

- individuální přístup, tj. vyučovací metody, které ho podporují,

dává možnost slabším i nadanějším dětem zažít úspěch a pracovat podle svých možností

- žáci  jsou  vedeni i k sebehodnocení, mají možnost prezentovat  výsledky  své  práce  na

  veřejnosti  (soutěže, olympiády, výstavy, vystoupení…)

- v  jednotlivých  hodinách se učí pracovat s  informacemi, zpracovávat je, pracovat s  textem

- snažíme se, aby učení bylo vždy smysluplné

- žáci jsou vedeni k rozvržení  své práce i metodami výuky, např. daltonská výuka

 

Kompetence k řešení problému

výstup - žák umí tvořivě přistupovat k problémům a řešit je, logicky uvažuje

- základem  k  vytváření této kompetence jsou projekty,  které  zpracovávají  žáci, uplatňuje se

  zde  jejich   tvůrčí   přístup  ke  způsobu  zpracování, způsobu  prezentace,  nebo  další  práce 

  s projektem  (práce s mladšími spolužáky)

- v hodinách je základem řešení  problémových úkolů, práce s  informacemi, netradiční  úlohy

- tvůrčí přístup se rozvíjí i při  přípravě veřejných vystoupení a prezentací  (besídky, jarmarky, 

  výstavy, články do tisku, soutěže, divadlo…)

- škola   má   pěkné   prezentační  prostory,  ale  využívá  i  prostor města

- na  škole  pracuje  i žákovský parlament, který má možnost  řešit problémy, navrhovat různé

  změny a aktivity, podílet se na životě školy, jednat se sdružením rodičů

 

Kompetence komunikativní

výstup - žák zvládá základy slušné a smysluplné komunikace

- způsob vhodné komunikace mezi všemi stranami je stanoven ve Školním řádě

- ve  všech hodinách  jsou  žáci vedeni  k tomu, aby měli svůj názor, uměli jej slušnou formou

  prezentovat  a  obhájit,  zároveň,  aby  byli  schopni  vyslechnout  a  přijímat názory druhých

- komunikaci se žáci učí i díky Žákovskému parlamentu

- veškerá   prezentace  vlastních  projektů,  práce  s mladšími  spolužáky,  veřejná  vystoupení,

  relace v rozhlase atd., vedou žáky k rozvoji této kompetence

- každý týden se na I. stupni zahajuje raním kruhem

- způsob vhodné komunikace je v náplni osobnostního kurzu 6. a 7. ročníku, Etické výchovy,

  Výchovy k občanství a Výchovy ke zdraví

 

Kompetence sociální a personální

výstup - žák je schopen spolupracovat a respektovat práci vlastní a druhých

- od první třídy jsou děti vedeny ke spolupráci a vytváření týmů metodami výuky,  spolupráce  

  a vzájemná pomoc je nutná i při projektech, projektových dnech a akcích školy (ranní kruhy,   

  daltonská výuka, skupinová práce, kooperativní vyučování...)

- žáci  si  vytvářejí  pravidla chování ve  třídách, v  6. ročníku se  touto  problematikou zabývá

  osobnostní kurz (OSV - rozbory) a na něj navazující Etická výchova,  která se u žáků snaží vytvořit

  formou   prožitkové  výuky  základní  návyky,  pokračuje  se  v  rámci  Výchovy ke  zdraví a 

  v 7. ročníku opět na osobnostním kurzu zaměřeném na zodpovědnost, v 9. ročníku opět v 

  v Etické výchově propojené s Výchovou ke zdraví

- spolupráce a  respektování  se  rozvíjí  i  na  všech školních  akcích, Olympiádách, Branných

  dnech, exkurzích, celoškolních projektech…

 

Kompetence občanské

výstup - žák dokáže uvažovat i jednat jako svobodná a zodpovědná osobnost,

uplatňující svá práva a plnící své povinnosti

- žáci  si  již  od  první   třídy   vytváří   ve  třídách  vlastní  pravidla, Školní  řád  obsahuje  jak

  povinnosti,  tak  práva  všech  účastníků  vzdělávání  (dětí,  pracovníků  školy a  rodičů), žáci 

  mají  možnost  ke  Školnímu  řádu  vznášet  připomínky  přes  Žákovský parlament, v  rámci 

  Etické výchovy, kde je Školnímu řádu  věnovaná  dlouhá doba,  tato kompetence je  cíleně  a  

  soustavně utvářena na Osobnostních kurzech a ve Výchově k občanství

- zodpovědnost  je  velmi  rozvíjena  i  v  oblasti  ekologické  (projekty KEV,  školní projekty,    

  péče o školní arboretum, třídění odpadů na škole…)

- přijímáme i žáky integrované, s postižením, pracujeme  s  nimi a zapojujeme do zcela běžné,            

  každodenní práce ve škole

- starší žáci se starají o mladší spolužáky (patronát 9. tříd nad 1. ročníky)

- díky posílení výuky historie, utváříme u  dětí i vazby k naší zemi

 

Kompetence pracovní

výstup -  žáci poznají a rozvíjí své schopnosti i reálné možnosti

 a uplatňují získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci

- možnost volby je u  žáků  rozvíjena  již na  I. stupni  a  to  hlavně  díky  Daltonské výuce, od 

  1. třídy přes volitelné předměty, na II. stupni volbou volitelných předmětů, kroužků a při

  prezentaci školy…

- dále způsobem  práce v  hodinách, individuálním  přístupem  a  vedením k sebehodnocení se

  snažíme u  žáka rozvíjet schopnost najít objektivně své místo ve společnosti

- velmi podrobně  s řadou prožitkových projektů je tato problematika zpracovaná  v předmětu

  Člověk a svět práce

- na  škole pracuje školní psycholožka, která s žáky 8. a 9. ročníků dělá zdarma testy  profesní

  orientace

- v rámci předmětů škola organizuje řadu exkurzí, návštěvu úřadu práce a veletrh SŠ

Scroll to top