.

.

Olympiáda
bezpečné jízdy
KUK
Školní výlet
Olympiáda

Školní klub je součástí ZŠ Zachar, Kroměříž. Školní klub slouží především pro žáky II. stupně, ale mohou je využívat i žáci I. stupně, kteří nenavštěvují ŠD.

Hlavní základnou pro školní klub je multifunkční učebna, která slouží v době výuky jako učebna projektová a učebna HV. Je vybavená malou knihovnou a sadou her. Dále ŠK využívá počítačovou učebnu. ŠK na jednotlivé aktivity a kroužky může využívat i tělocvičnu, prostorné hřiště, cvičný byt, případně třídy.

Zájmové vzdělávání vede ve volnočasových aktivitách vychovatel ŠK, který je zároveň i učitelem ZŠ. Jednotlivé aktivity – kroužky vedou většinou učitelé školy. V případě nutnosti pracuje i samostatná skupina žáků z I. stupně pod vedením paní vychovatelky.

1. Volnočasové aktivity 

Navazují na školní vyučování a pro žáky slouží jako využití volného času v době mezi výukou.

Vytváří prostor pro relaxaci, rozvoj tvořivosti i fantazie. Zohledňují se individuální přání.

Aktivity probíhají v multifunkční učebně, pokud vedoucí neurčí jinak.

Časové rozvržení volnočasových aktivit 

Pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek

7.35 hod. – 7.55 hod.

9.40 hod. – 9.55 hod.

Po výuce, délka určena podle potřeb školy a žáků a v závislosti na rozvrhu hodin.2. Kroužky

Probíhají pod vedením jednotlivých vedoucích (učitelů) v odborných pracovnách, třídách a je zde stanovena úplata 300,- Kč za pololetí a žáka. Kroužky se nabízí vždy v září a žáci si mohou vybírat z nabídky. Pravidelně se otvírá Cvičení z češtiny, Cvičení z matematiky, Příprava na KET, Flórbal, Keramika.


Více informací ve ŠVP ŠK

Aktuální Organizace ŠK 2023 - 2024.

ODDĚLENÍ ŠD
I.  oddělení (1.A, 1.B)              p. vychovatelka Petra Sedláková
II. oddělení (1.C,1.D,2.C)         p. vychovatelka Gabriela Navrátilová
III. oddělení (2.A,4.B)              p. vychovatelka Veronika Straková
IV. oddělení (2.B,4.A)               p. vychovatelka Pavlína Hrabalová
V. oddělení (3.A,3.B)                p. vychovatelka Dagmar Navrátilová

KROUŽKY ŠD
Pondělí
ŠIKOVNÉ  RUČIČKY(13:30 – 15:00 hod.)- p. vychovatelka Pavlína Hrabalová

Úterý
POHYBOVÉ HRY (13:30 – 15:00 hod.) – p. vychovatelka Petra Sedláková

Pátek
VESELÉ HOPSÁNÍ (13:30 – 15:00 hod.)  - p. vychovatelka Gabriela Navrátilová
FLORBAL (13:30 – 15:00 hod.) – p. vychovatelka Veronika Straková

Provoz:

Ranní provoz od 6,30 hod. do 7,45 hod. (nástup do školy v časovém rozmezí 6,30 – 7,10 hod.)
Odpolední provoz 
– po ukončení vyučování do 16,30 hod.

 

Rodiče si mohou své děti vyzvednout od 11,45 hod.do 13,30 hod., potom:

PO, ÚT, PÁ od 15,00 hod. do 16,30 hod.

ST, ČT od 15,30 hod. do 16,30 hod.

Doba od 13,30 hod. do 15,00 (15,30) hod. není narušována - probíhají hlavní činnosti i mimo budovu školy.

 

Zvonek do oddělení: Dodržujte návod u dveří, přistupujte k telefonu jednotlivě 

 

Částky a způsoby platby za školní družinu najdete zde

Přihlášky ke stažení najdete zde

 

 

Řád ŠD "Sluníčko" (pdf)

 

Dne 2.11. se ve školní družině Sluníčko uskutečnila Halloweenská párty.

Pro děti byly nachystané stanoviště, kde děti plnily různé úkoly. Věříme, že si děti akci užily. Fotografie z akce naleznete ve fotogalerii školní družiny.

Naleznete zde (formát PDF)

Výchova mimo vyučování navazuje na školní vyučování a na výchovné působení v rodině.

Školní vzdělávací program ŠD

Vytváří prostor pro pohybové rekreační programy, rozvíjí dětskou tvořivost i fantazii, pěvecké, poslechové i taneční aktivity. Prostřednictvím tohoto působení rozvíjí osobnost dítěte, jeho výtvarné myšlení, smyslové vnímání, hledá talenty, rozšiřuje okruh vědomostí, dovedností, pracovních návyků. Zohledňuje aktivity a individuální přání dětí. Vede děti k pěknému společenskému chování, slušnému vystupování, k dopravní kázni, k rozumnému využívání volného času. Dítě se učí překonávat obtíže, dodržovat pravidla při sportu, soucítit s druhým člověkem, snaží se pomoci v případě nutnosti.

 

Scroll to top