.

.

Olympiáda
bezpečné jízdy
KUK
Školní výlet
Olympiáda

Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace je úplnou školou s 1. - 9. postupným ročníkem a nachází se na sídlišti v Kroměříži, které zásobuje školu většinou žáků.

Jde o panelovou budovu s  pavilonem tříd, 15 odborných pracoven, pavilonem tělovýchovným  a  školní  jídelnou,  jejíž  součástí  je  moderní  sportovní  areál a arboretum.

Škola má krásné, světlé, čisté a estetické prostory. Na vzhledu školy se podílí ve velké míře  žáci a učitelé. Prostory pro výuku na I. stupni jsou většinou třídy s hracím koutkem, na   II. stupni máme kmenové třídy  a  samostatné moderně vybavené pracovny Fy, Př, CH, chem. laboratoř, učebnu PC, multifunkčně-projektovou učebnu s Hv a zázemím pro dramatickou výchovu, 2 učebny AJ, spec. učebnu, pracovnu Vv s keramickou dílnou, pracovní dílnu, cvičný byt a učebnu pro Vých. ke zdraví. Ke sportování žáci využívají 2 tělocvičen a sportovní areál s  fotbalovým hřištěm, běžeckou dráhou, dvěma tenisovými a dvěma volejbalovými kurty, kurtem na nohejbal, basketbalovými koši – vše s umělými povrchy, tenisovou stěnou, stoly na stolní tenis  a prolézačkami pro menší děti.

Materiální vybavení je dostatečné a na tvorbě mnoha pomůcek se podílí učitelé i sami žáci.

V době volna a přestávek mohou využívat všech prostor školy, odpočinkové koutky na chodbách, učebnu PC, multifunkční učebnu – školní klub, atria, tělocvičny, vždy po dohodě s vyučujícím. Je jim k dispozici občerstvovací automat, nápoje a svačinky ve školní jídelně.

Všichni vyučující mají své kabinety, které jsou sesíťované, mají  volný přístup na internet, používají tiskárnu i kopírku a společně se schází ve sborovně, kde je umístěna i učitelská knihovna. Sportovní areál mohou ve volném čase využívat žáci i učitelé s průkazkou.

Pro vystoupení, výstavy prací žáků, školní jarmarky a besídky škola používá prostornou halu školy, školní jídelnu nebo prostory před budovou a v atriu.

 

Zdravé a příjemné  klima školy vytváří společně žáci, učitelé i rodiče. Snažíme se vytvořit pro všechny skupiny prostředí  otevřené, prostředí důvěry a spolupráce. Pedagogičtí pracovníci vzájemně spolupracují na školních projektech a akcích, vedou  žáky k otevřené komunikaci. Scházejí se v případě nutnosti 1x týdně na organizačních poradách nebo kolegiích, pořádají společné akce i vzdělávací semináře. Problémy žáků řeší třídní učitel na třídnických hodinách (nebo na I. stupni v ranních kruzích, na II. stupni v rámci předmětu Výchova ke zdraví), snaží se vést žáky ke spolupráci a odpovědnosti. Třídní kolektivy vyjíždí na řadu exkurzí, osobnostní kurzy, pracují na projektech zaměřených na tvorbu kolektivu, týmu a respektování druhých. Rodiče mohou školu navštívit kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícím, v době konzultačních  hodin  a   tř. schůzek (děti mají možnost být přítomni při jednání rodiče a učitele),  v  týdnu otevřených dveří a v době akcí pro veřejnost  (škola pořádá den otevřených dveří s dílnami pro děti i rodiče, besídky a jarmarky, zahradní slavností např. ke Dni matek, otců, na Velikonoce a Vánoce, vánoční třídní schůzky atd.). 

Při škole pracuje také sdružení rodičů - Zachar, škola pro život, z.s. jehož základním  cílem je vytvářet na sídlištní základní škole a v jejím okolí podmínky k lepšímu vyžití dětí a k větší podpoře rozvoje jejich talentu ve všech oblastech. Na škole také pracuje žákovský parlament, který má možnost podílet se na chodu školy, vznášet  připomínky a náměty. Schází se dle potřeby s ředitelkou školy, se sdružením rodičů.

 

Na škole pracuje Školské poradenské pracoviště - speciální pedagog a školní psycholog, výchovný poradce a metodik prevence, kteří jsou k dispozici dětem i rodičům. Pochopitelná je jejich koordinace s pedagogy a velmi úzká spolupráce s ředitelkou školy.

Máme velké zkušenosti s integrací žáků s postižením i s nadanými dětmi.

 

Deset let byl na škole uplatňován moderní a  vysoce hodnocený program Obecná škola.

Od roku 2003/2004 škola vzdělává podle vlastního ŠVP ZV – „Škola pro život“  (patřili jsme mezi 16 pilotních škol pro ověřování RVP ZV a tvorbu ŠVP ZV).

Dětem naší školy navíc nabízíme celou řadu mimoškolních aktivit, kroužků - divadelní,  výtvarný a keramický, pěvecký, sportovní atd.

Velmi dobrých výsledků dosahuje náš divadelní soubor KUK, který patří ke špičkovým dětským divadelním souborům našeho regionu.

Naši žáci mají možnost vybrat si z řady volitelných a nepovin. předmětů podle svého zájmu.

Velkou pozornost věnujeme integraci žáků se SVP a nadaným žákům, případně dětem se znevýhodněním.

Nadaní žáci mohou být na základě testů zařazeni do nepovinného předmětu Rozvoj nadání, kde se s nimi pracuje zcela individuálně na rozvoji logiky a jejich nadání. Jsou vysíláni na olympiády a soutěže, zapojují se do celoškolních aktivit a jejich koordinace.

Žákům se SVP se věnuje speciální pedagog, případně asistenti. Dle doporučení poradny je jim poskytována individuální péče.

Rozvrh hodin ve vybraných ročnících I. stupně je vytvořen tak, aby se žáci se SVPU mohli český jazyk a anglický jazyk učit se spec. pedagogem ve spec. třídách, ale ostatní předměty společně s ostatními žáky. Od  II. stupně jsou děti se SVP integrované plně, navštěvují podpůrná cvičení a dle potřeby pracují podle individuálního plánu.

Na škole pracuje  Školní družina a Školní klub, jsou to školská zařízení, která doplňují vzdělávání ve škole a poskytují i zájmové vzdělávání v době mimo vyučování.

Školní družina je zřizována pro žáky 1. až 4. ročníku. Organizuje odpočinkové činnosti, projekty, návštěvu kroužků a různé akce. Je zapojena do řady projektů a svou činností doplňuje a podporuje priority školy.

Školní klub je určen pro žáky II. stupně, případně I. stupně, kteří nenavštěvují ŠD, jeho součástí jsou kroužky, hlavně příprava na přijímací zkoušky pro žáky 9. ročníku a příprava na KET, PET a volnočasové aktivity, kde žáci mohou trávit smysluplně čas mezi výukou a využívat prostory k tomu vybavené.

 Naše škola je zapojena do několika celostátních dlouhodobých projektů.

Jsme pilotní školou udržitelného rozvoje v „Klubu ekologické výchovy“, patříme mezi 55 „Přidružených škol UNESCO“, procuje u nás „Klub mladých Debrujárů“.  Od roku 2001 jsme zapojeni do  celonárodní  sítě  „Škol  podporující  zdraví“ a všechny naše aktivity a snahy vedou ke zkvalitňování výuky a zlepšování prostředí školy. V roce 2005 jsme získali titul „Bezpečná škola“ a zapojili jsme se tak do mezinárodní sítě Bezpečných škol a stali jsme se první BŠ ve střední Evropě a ČR.

Výuka je doplňována řadou akcí. Zejména pořádáme osobnostní kurzy pro 6., 7. a nabídkově i 9. ročník, lyžařské výcviky, každoročně kulturně-historickou exkurzi do Prahy pro třídní kolektivy 8. ročníků, také kulturně-vzdělávací nebo sportovně zaměřené pobyty a exkurze, vícedenní výjezdní projekty atd.

Úzce spolupracujeme s obcí, jejími organizacemi a Klubem UNESCO Kroměříž. Organizujeme nebo se účastníme řady kulturních a sportovních akcí pro širokou veřejnost  (vánoční pásmo v Muzeu Kroměřížska, vystoupení divadelního souboru KUK, výstavy v Muzeu Kroměřížska, spolupracujeme se sdružením postižených spoluobčanů a domovem důchodců, dětským domovem a občanským sdružením „Centrum pro seniory a hendikepovanou mládež“, pořádáme okresní přehlídku školních divadelních souborů „Pohádková Kroměříž“, školní reprezentační ples atd.). Dobrá je i úzká spolupráce s poradenskými zařízeními

Scroll to top