.

.

Olympiáda
bezpečné jízdy
KUK
Školní výlet
Olympiáda
Pravidla čerpání rodičovských příspěvků od 1.9. 2014  
     
1. Školní kola sportovních soutěží - ceny 500,-/soutěž
2. Školní olympiáda - ceny 4000,-/rok
3. Školní kola vědomost.a umělec.soutěží - ceny 300,-/soutěž
4. Den dětí - použití dle rozhodnutí tř.učitele 20,-/žáka
5. Doprava na LVK v 7.třídě 100,-/účastníka
6. Doprava na školy v přírodě  
  1 x na 1.stupni (1.- 5.třída) a 1x na 2.stupni (6.-9.třída) 50,-/účastníka
  Pokud se škola v přírodě na 1. stupni neuskuteční  
  může třída vyčerpat příspěvek na dopravu na výlet v 5. třídě  
7. Příspěvek na dopravu na plavecký výcvik žáků 3.a 4. tříd platba faktur za autobusy
8. Na činnost kroužku, který významě reprezen-  
  tuje školu na soutěžích a přehlídkách 1000,-/rok
9. Na činnost ostatních školních kroužků 500,-/rok
10. Školní potřeby pro 1.a 2. ročník 2000,-/rok
11. Na tričko pro absolventy naší školy do 100,-/žáka
12. Na činnost ŠD 6500,-/rok
13. Věcné ocenění vybraných absolventů školy 1500,-/rok
14. Doprava žáků 8. tříd do Prahy. Exkurze v rámci učiva. 100,- / žák
15. Divadelní předplatné do 3000,- / 1. stupeň
     
16. Na mimořádné akce v daném školním roce  
  podle rozhodnutí výboru OS  
     
     
  Vypracovala:    Monika Bartáková  
     
  Schválila:           Mgr. Markéta Vaculíková
1. VACULÍKOVÁ MARKÉTA předsedkyně spolku Kroměříž  
2. KRÁLÍKOVÁ VLADIMÍRA místopředsedkyně Kroměříž  
3. RÁBKOVÁ MARTINA revizorka účtů Kroměříž  
4. ŽATECKÁ KATEŘINA člen výboru Kroměříž  
5. ŠIBOROVÁ HANA člen výboru Kroměříž  
6. HARÁSEK DALIBOR člen výboru Kroměříž  
7. BARTÁKOVÁ MONIKA člen výboru Chropyně

Hospodaření ve šk. roce 2013/2014 (pdf)

 

1. Základní ustanovení

1.1.   Název:  Zachar – škola pro život, z.s.

1.2.   Sídlo:   Albertova 4062, 767 01 Kroměříž

1.3.   Zachar – škola pro život,  z.s. je zapsaným spolkem podle nového obč.       zákoníku č. 89/2012 Sb.   a je právnickou osobou, která vzniká dnem zápisu          spolku Ministerstvem vnitra v novém rejstříku vedeném soudem.

2. Základní cíle a poslání

2.1. Základním cílem a posláním spolku je vytvoření takových podmínek ve škole,které vedly k prospěchu dětí, dalšímu rozvíjení jejich talentu v oblasti sportovní, hudební, literární a k dalšímu rozvoji školy.

Tento zásadní zájem o společenské dobro vylučuje jakýkoliv dílčí zájem jednotlivých členů spolku.

2.2.  K  dosažení  tohoto  cíle  bude  spolek  získávat  prostředky  pro dovybavení školy (sportovní areál školy, školní restaurace, odborné učebny, fit-centrum, školní družinu Sluníčko, divadelní soubor „ KUK“, pěvecký sbor) .

2.3.   Spolek se bude podílet na vytváření podmínek pro rozvoj metodické činnosti,  propagaci, spolupráci s rodiči a ostatních činnostech souvisejících.

a)  s rozvíjením tvůrčích schopností dětí ve všech předmětech

b)  s využitím sportovního zařízení pro rozvíjení zdravého životního stylu

c)  s rozšířením podmínek pro realizaci činností dětí zdravotně handicapovaných

d)  s rozvíjením estetického cítění dětí

e)   s ediční a publikační činností související s činností spolku

 

3.  Zdroje

3.1. Zapsaný spolek je  nevýdělečná organizace. Veškeré  prostředky  získané  svou činností, budou využity na činnost, uvedenou v čl. 2.

3.2. Zdroje jsou:   a) rodičovské příspěvky, jejichž výši stanovuje Valná hromada, rodičovský  příspěvek je stanoven jako příspěvek rodiče

b) příspěvky a dary fyzických a právnických osob, které se ztotožňují s cíli  a posláním spolku

c) účelové prostředky, získané ze státního a obecního rozpočtu

d) další příjmy

4. Členství ve spolku

4.1.  Členy  spolku jsou:

-  pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci školy

-  rodiče žáků školy, kteří zaplatí rodičovský příspěvek na příslušný školní rok

-  příznivci školy, kteří se ztotožňují s cíli spolku

4.2.  Každý člen má právo:

- navrhovat členy výboru a revizora účtů

- předkládat návrhy a požadovat vysvětlení  ve všech oblastech činnosti  spolku

- dodržovat statut spolku a podílet se podle svých nejlepších sil na činnosti spolku

- účastnit se jednání valné hromady s hlasem rozhodujícím, rodiče z každé třídy  si zvolí jednoho zástupce za třídu, který se účastní Valné hromady  a zastupuje a hlasuje za třídu, která jej zvolila.

5. Orgány spolku

5.1. Správu spolek provádějí orgány, kterými jsou:

- valná hromada

- výbor spolku

- předseda a místopředseda spolku

- revizor účtů

5.2.  Za spolek jedná předseda spolku.

5.3.  K podpisu písemné dokumentace je potřeba podpisu předsedy s uvedením funkce nebo místopředsedy, v jiném případě je potřeba podpisu dvou členů výboru spolku.

5.4.  K podpisu se vždy připojuje obtisk razítka spolku.

6. Valná hromada

6.1.  Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku.

S hlasem rozhodujícím se jí  zúčastňují za každou třídu 1 zvolený zástupce, který hlasuje za třídu, která jej zvolila a podává v této třídě zprávu z  jednání Valné hromady jednotlivým členům - rodičům.

Dále se Valné hromady účastní zástupci zaměstnanců školy za 1.stupeň, za 2.stupeň, za mimoškolní aktivity a za nepedagogické pracovníky, kteří podávají zprávu o jednání těm, které zastupují.

6.2.  Valná hromada se schází minimálně 1x za rok.

6.3.  Valná hromada ve své výlučné pravomoci projednává a schvaluje:

-volí výbor spolku

- pravidlo pro hospodaření s příspěvky spolku

- zprávu o činnosti, výsledky hospodaření

- volí a odvolává členy výboru spolku a revizora účtů

- zrušení spolku a její majetko-právní vypořádání

6.4.  O  jednání se pořizuje zápis.

6.5.  Valná hromada je schopna se usnášet , je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů dle bodu 6.1.

K přijetí usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů.

7. Výbor spolku

7.1.  Výbor spolku volí individuální statutární orgán spolku, kterým je předseda spolku.

7.2.  Výbor má 7 členů, které volí  valná  hromada  na dobu čtyř let.

7.3.   Výbor ve své pravomoci projednává a schvaluje záležitosti, které nebyly svěřeny do výlučné pravomoci valné hromady

7.4.  Výbor rozhoduje o mimořádných vydáních z finanční rezervy.

7.5.  Výbor se schází každý lichý měsíc s výjimkou letních prázdnin. Je schopen se   usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů.

7.6    Členové výboru mohou ze své funkce odstoupit, jsou však povinni to oznámit písemně výboru spolku. Výkon jejich funkce končí uplynutím 1 měsíce ode dne doručení písemného oznámení odstoupení.

8. Předseda a místopředseda spolku

8.1.   Předseda  i místopředseda stojí v  čele  spolku. Jsou voleni členy výboru na volební období shodné s volebním  obdobím ostatních členů výboru spolku.

8.2.   Předseda i místopředseda  spolku jednají jeho  jménem, zastupují spolek  na veřejnosti, řídí  práci výboru spolku .

9. Revizor účtů

9.1.   Revizor účtů je nezávislým kontrolním orgánem valné hromady.

9.2.   Hlavním úkolem revizora účtů je kontrola veškeré činnosti spolku.  O  své  činnosti podává zprávu valné hromadě.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Tato  změna stanov  byla  schválena  mimořádným zasedáním výboru spolku dne 7.11.2014 a znění změn stanov bylo zasláno do veřejného rejstříku spolků vedeného soudem .

 

V Kroměříži 7.11.2014

Scroll to top