.

.

Olympiáda
bezpečné jízdy
KUK
Školní výlet
Olympiáda

1. Základní ustanovení

1.1.   Název:  Zachar – škola pro život, z.s.

1.2.   Sídlo:   Albertova 4062, 767 01 Kroměříž

1.3.   Zachar – škola pro život,  z.s. je zapsaným spolkem podle nového obč.       zákoníku č. 89/2012 Sb.   a je právnickou osobou, která vzniká dnem zápisu          spolku Ministerstvem vnitra v novém rejstříku vedeném soudem.

2. Základní cíle a poslání

2.1. Základním cílem a posláním spolku je vytvoření takových podmínek ve škole,které vedly k prospěchu dětí, dalšímu rozvíjení jejich talentu v oblasti sportovní, hudební, literární a k dalšímu rozvoji školy.

Tento zásadní zájem o společenské dobro vylučuje jakýkoliv dílčí zájem jednotlivých členů spolku.

2.2.  K  dosažení  tohoto  cíle  bude  spolek  získávat  prostředky  pro dovybavení školy (sportovní areál školy, školní restaurace, odborné učebny, fit-centrum, školní družinu Sluníčko, divadelní soubor „ KUK“, pěvecký sbor) .

2.3.   Spolek se bude podílet na vytváření podmínek pro rozvoj metodické činnosti,  propagaci, spolupráci s rodiči a ostatních činnostech souvisejících.

a)  s rozvíjením tvůrčích schopností dětí ve všech předmětech

b)  s využitím sportovního zařízení pro rozvíjení zdravého životního stylu

c)  s rozšířením podmínek pro realizaci činností dětí zdravotně handicapovaných

d)  s rozvíjením estetického cítění dětí

e)   s ediční a publikační činností související s činností spolku

 

3.  Zdroje

3.1. Zapsaný spolek je  nevýdělečná organizace. Veškeré  prostředky  získané  svou činností, budou využity na činnost, uvedenou v čl. 2.

3.2. Zdroje jsou:   a) rodičovské příspěvky, jejichž výši stanovuje Valná hromada, rodičovský  příspěvek je stanoven jako příspěvek rodiče

b) příspěvky a dary fyzických a právnických osob, které se ztotožňují s cíli  a posláním spolku

c) účelové prostředky, získané ze státního a obecního rozpočtu

d) další příjmy

4. Členství ve spolku

4.1.  Členy  spolku jsou:

-  pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci školy

-  rodiče žáků školy, kteří zaplatí rodičovský příspěvek na příslušný školní rok

-  příznivci školy, kteří se ztotožňují s cíli spolku

4.2.  Každý člen má právo:

- navrhovat členy výboru a revizora účtů

- předkládat návrhy a požadovat vysvětlení  ve všech oblastech činnosti  spolku

- dodržovat statut spolku a podílet se podle svých nejlepších sil na činnosti spolku

- účastnit se jednání valné hromady s hlasem rozhodujícím, rodiče z každé třídy  si zvolí jednoho zástupce za třídu, který se účastní Valné hromady  a zastupuje a hlasuje za třídu, která jej zvolila.

5. Orgány spolku

5.1. Správu spolek provádějí orgány, kterými jsou:

- valná hromada

- výbor spolku

- předseda a místopředseda spolku

- revizor účtů

5.2.  Za spolek jedná předseda spolku.

5.3.  K podpisu písemné dokumentace je potřeba podpisu předsedy s uvedením funkce nebo místopředsedy, v jiném případě je potřeba podpisu dvou členů výboru spolku.

5.4.  K podpisu se vždy připojuje obtisk razítka spolku.

6. Valná hromada

6.1.  Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku.

S hlasem rozhodujícím se jí  zúčastňují za každou třídu 1 zvolený zástupce, který hlasuje za třídu, která jej zvolila a podává v této třídě zprávu z  jednání Valné hromady jednotlivým členům - rodičům.

Dále se Valné hromady účastní zástupci zaměstnanců školy za 1.stupeň, za 2.stupeň, za mimoškolní aktivity a za nepedagogické pracovníky, kteří podávají zprávu o jednání těm, které zastupují.

6.2.  Valná hromada se schází minimálně 1x za rok.

6.3.  Valná hromada ve své výlučné pravomoci projednává a schvaluje:

-volí výbor spolku

- pravidlo pro hospodaření s příspěvky spolku

- zprávu o činnosti, výsledky hospodaření

- volí a odvolává členy výboru spolku a revizora účtů

- zrušení spolku a její majetko-právní vypořádání

6.4.  O  jednání se pořizuje zápis.

6.5.  Valná hromada je schopna se usnášet , je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů dle bodu 6.1.

K přijetí usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů.

7. Výbor spolku

7.1.  Výbor spolku volí individuální statutární orgán spolku, kterým je předseda spolku.

7.2.  Výbor má 7 členů, které volí  valná  hromada  na dobu čtyř let.

7.3.   Výbor ve své pravomoci projednává a schvaluje záležitosti, které nebyly svěřeny do výlučné pravomoci valné hromady

7.4.  Výbor rozhoduje o mimořádných vydáních z finanční rezervy.

7.5.  Výbor se schází každý lichý měsíc s výjimkou letních prázdnin. Je schopen se   usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů.

7.6    Členové výboru mohou ze své funkce odstoupit, jsou však povinni to oznámit písemně výboru spolku. Výkon jejich funkce končí uplynutím 1 měsíce ode dne doručení písemného oznámení odstoupení.

8. Předseda a místopředseda spolku

8.1.   Předseda  i místopředseda stojí v  čele  spolku. Jsou voleni členy výboru na volební období shodné s volebním  obdobím ostatních členů výboru spolku.

8.2.   Předseda i místopředseda  spolku jednají jeho  jménem, zastupují spolek  na veřejnosti, řídí  práci výboru spolku .

9. Revizor účtů

9.1.   Revizor účtů je nezávislým kontrolním orgánem valné hromady.

9.2.   Hlavním úkolem revizora účtů je kontrola veškeré činnosti spolku.  O  své  činnosti podává zprávu valné hromadě.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Tato  změna stanov  byla  schválena  mimořádným zasedáním výboru spolku dne 7.11.2014 a znění změn stanov bylo zasláno do veřejného rejstříku spolků vedeného soudem .

 

V Kroměříži 7.11.2014

Scroll to top